تور کارخانه

گواهینامه ها

  • گواهی
  • گواهی
  • گواهی
  • گواهی
  • گواهی

دستگاه دایکاست و دستگاه SMT

دستگاه دایکاست 2
دستگاه دایکاست 1
ماشین SMT 1
ماشین SMT 2

محصولات و تولید

اتاق تست IES و دستگاه تست نور

اتاق تست IES
دستگاه تست نور

نمایشگاه

نمایشگاه